11 Haziran 2008 Çarşamba

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK

Pdrgrup Canlı Online Slayt Arşivinde Bulunmaktasınız. Hertürlü slaytı ve sunumu online izleyebilir ve indirebilirsiniz...


G.ÖNCÜ

G.ÖNCÜ

Örgütün bütün yöneticileri kendi görev ve sorumluluk alanları içinde

verimliliği artırmaya,

işgörenlerin işten doyumlarını sağlamaya,

işgörenler arasındaki çatışmaları

çözmeye ve görevlerine uyumsuzluklarını

gidermeye,

onlarda takım ruhu geliştirmeye,

gerektiğinde onların davranışlarını değiştirmeye

çalışarak örgütün etkililiğini sağlamaya yönelik

olmalıdır.

G.ÖNCÜ

LİDERLİK

Liderlik, toplumun her kesiminde rastlandığı için geniş bir kavramdır.

Formal konuma bağlı değildir.

Politika üretebilmeyi ve strateji geliştirebilmeyi gerektirir.

Liderliği anlamlı kılan kültürel çevredir.

Liderlik, tinsel özelliklerin ön plana çıktığı bir süreçtir ve izleyenlere alışılmışın üzerinde bir etkiyi içerir.

Liderlik, izleyenlerin lidere verdiği gücü, ruhsal sınırların ötesinde, liderin onları etkilemek için kullanmasıdır.

Liderliğin sürdürülebilmesi için, liderin etkililiğini sürdürebilmesi gerekir.

Liderlik, izleyenlerin yeterliklerini eyleme dönüştürmedir.
G.ÖNCÜ

LİDERLİK TARZI

Bir grubu diğer bir gruptan en önemli ölçütlerden birisi de liderin liderlik tarzıdır.

Lider, grubun amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak, izleyenleri etkilerken ortamın koşullarına uygun olarak liderlik davranışını değişikliğe uğratır. Liderlik davranışının dinamikliği de liderin liderlik tarzına uygun olarak oluşur.

Liderlik tarzı, liderin kendisini izleyenleri etkilerken duruma bağlı olarak süreklilik gösteren ve etkilediği izleyenler tarafından algılanan liderlik davranışlarını anlatır.

Liderlik tarzının bir alanı vardır. Bu alan liderin tarzının ne genişlikte değişebileceğini anlatır.

Liderler, değişik durumlarda tarzlarını esnekleştirebilme yeterliği yönünde birbirlerinden ayrılırlar. Kimi lider karzını hiç değiştirmezken kimisi oldukça geniş bir alan içerisinde değiştirerek esnekleştirebilmektedir.
G.ÖNCÜ
Geliştirici: Lider maksimum düzeyde ilişkiyle, mininmum düzeyde görevli ilgilenir. İzleyenlere güven verir.

Yönetici: Hem görev hem ilişkiye yüksek düzeyde önem verir. Yönetici lider,; çok iyi güdüleyici, yüksek standartlar belirleyen, bireysel farklılıkları tanıyan ve grup yönetiminden yararlanan kişidir.

Bürokrat: Hem görev, hem ilişkiye çok az ilgi gösterir. Esas olarak kurallara önem verir. Kuralları kullanarak durumu kontrol etmek ve sürdürmek ister.

İyi niyetli otokrat: Göreve yüksek düzeyde, ilişkiye düşük düzeyde önem verirler. Bu biçimi kullanan lider ne istediğini iyi bilir ve çalışma arkadaşlarını gücendirmeyecek davranışlar sergiler.

G.ÖNCÜ

Misyoner: Uygun olmayan bir durumda üye ile çok fazla ilişkiye, yapılacak işe çok az önem veren bir liderlik biçimidir. Bu liderler kendi kendine uyumu önemli bir değer olarak görürler.

Uzlaştırıcı: Görev ya da ilişkiden sadece birisine önem verilmesi gereken bir durumda, her ikisine de çok fazla önem veren bir liderlik biçimidir. Lider, kötü bir karar vericidir ve baskılardan etkilenir.

Otokrat: Bu liderler, uygun olmayan durumlarda göreve çok fazla, işgörene ise çok az ilgi gösterir. Lider, başkalarına güvenmez, sadece mevcut olan işe önem verir.

İlgisiz: Lider, uygun olmayan durumlarda düşük görev ve düşük ilişki yönelimli davranışlar gösterirler.

G.ÖNCÜ

Değişmeyle ilgilenir, Yöneticilerin seçenekleri sınırladıkları, eski örnekleri izledikleri durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilir.

Vizyon sahibidir.

Yönetici olmayabilir.

Yönlendiricidir ve kişisel erkini kullanır.

İzleyenlere ve amaçlara yönelmiştir.

Kendisini izleyenleri motive eder ve mücadele ruhu aşılayarak moral değerler yaratır.

İzleyenlerin ortalama etkisinden daha çoğunu onlara yapıp, bağlılıklarını sağlayarak başa geçmiştir.

Paylaşılmış amaca dayalı gücü vardır.

Kararlı, çalışkan ve kendisine güvenir.

Davranışlarında ve kararlarında tutarlıdır.

Sorumlulukları gönüllü olarak üstlenir. İşlerini bir zorunluluk ve yük olarak görmez.

LİDER;

G.ÖNCÜ

Zeka, kavramsal düşünme, yaratıcılık, incelik ve diplomatlık, etkileyici konuşma ve ikna edebilme, örgütleme ve sosyal becerilere sahiptir.

Riske girmeyi, fırsat ve ödülleri yüksek tutmayı tercih ederler.

İzleyenlere doğrudan, sonuç alan ve etkileyici mesajlar gönderir.

Empatik yollarla, sezgileriyle insanların önce düşünce ve duyguları, sonra eylemleri ile ilgilenir.

Gerektiğinde çok uzun süre tek başına bir fikri savunabilir ve tek başına bir eylemi gerçekleştirebilir.

Genellikle kendilerini başkalarından, çevreden farklı algılar, bir örgütte, bir işte çalışabilir, ancak asla o işe ve örgüte ait değildir.

Duygu dünyası çok zengindir. Bütünleşmek ve nefret etmek gibi çok güçlü duyguları ile çevresini etkiler.

G.ÖNCÜ

Bir toplumda,

Karizmatik

Geleneksel

Durumsal

Atanmış

İşlevsel

olmak üzere 5 tür lider bulunabilmektedir.

G.ÖNCÜ

Belli amaçları gerçekleştiren örgütlere özgü olduğu için daha dar bir kavramdır.

Örgüt yapısı içerisindeki bir işlevdir.

Her örgüüte çeşitli düzeylerde vardır.

Çalışanların ruhsal sınırları içinde bağlılığını sağlamaya yöneliktir.

Yöneticinin atanma yoluyla elde ettiği kaynakları ve hakları kullanmasıdır.

Saptanmış amaçları gerçekleştirmek için, çalışanlara biçimsel görevleri yaptırmaya çalışır. Yönetimin niteliği, üst yönetici ve onu izlemek zorunda olan yöneticilerin yönetim tarzına göre değişir.

Yönetimin sürdürülebilmesi için başarılı sayılmak yeterlidir.
G.ÖNCÜ

Bir kuruluşun başında bulunan, emrindeki personeli istenilen hedefe götürmek için çalıştırabilen, emir ve kumanda edebilen kişidir.

Lider olmayabilir.

Yasal gücünü kullanır, ödül ve cezaya dayalı gücü vardır.

Sermaye sahibi ya da yönetsel erk tarafından atanır.

Yönetici, yapıyı koruma ile ilgilenir ve kişisel olmayan yönetsel amaçları benimser.

Denetler, düzenler, eşgüdümler.

Saptanmış amaçları gerçekleştirmek için, çalışanlara biçimsel görevleri yaptırmaya çalışır.

G.ÖNCÜ

Astlarıyla dolaylı olarak iletişim kurar.

Varolanı koruma güdüleri, riske girme arzularına ket vurur.

Olayların, durumların nasıl geliştiğini anlamaya çalışırlar.

“VERİLMİŞ YETKİNİZİ” ancak, etkileyebilirseniz “KAZANILMIŞ YETKİYE” dönüştürebilirsiniz.

G.ÖNCÜ

Yöneticinin Yönetim Tarzı

Yöneticinin amaçları gerçekleştirmedeki görev davranışı ile işgörenlerle kurduğu ilişki davranışının etkileşimi sonucunda oluşturduğu bir davranış biçimidir.

Bir örgütte de yöneticinin yönetim tarzı örgütü diğer bir örgütten ayıran başlıca etkendir. Yöneticinin yönetim tarzı işgörenlerden ve ortamdan diğer etkenlerle birleşerek örgütün yönetim tarzını oluşturur.

G.ÖNCÜ

Örgütlerde 5 tür yönetim tarzı görülmektedir. Bu yönetim tarzlarına göre yöneticilik tarzları;
1. Yetkici (otokratik) Yönetici Tarzı

2. Koruyucu Yönetici Tarzı

3. Başıboş Yönetici Tarzı

4. Birlikçi Yönetici Tarzı

5. Destekçi Yönetici Tarzı

G.ÖNCÜ

ÖRGÜTLERDE LİDERLİĞE GEREKLİLİK

Örgütler ne denli özenle kurulursa kurulsun, işgörenler ne denli özenle seçilirse seçilsin kusursuz çalışamazlar.İşgörenler doğaları gereği örgütsel amaçları gerçekleştirmek için çoğu kez bir başkasının etkisini ararlar.

İşgörenler arasındaki ilişki ve etkileşim kimi zaman örgütün birliğini bozacak ve amaçların gerçekleşmesini engelleyecek boyutlara ulaşabilir.

Örgüt toplumsal açık bir sistem olarak çevresi ile sürekli etkileşim içindedir. Çevredeki hızlı değişim kimi kez örgütün yaşamını yitirmesine yol açacak boyutlara ulaştığında örgütün kurtarılması, yaşatılması yöneticilerin göstereceği liderlik niteliklerine bağlıdır.

Örgütlerin yaşamını sürdürmek, etkililiğini yükseltmek için gösterdikleri bir modele bağlı olmayan büyüme eğilimleri sonucu alt sistemler dengelerini yitirirler.

G.ÖNCÜ

örgütsel liderliğin etki alanı örgütün iç ve dış çevresidir.

örgütsel liderlik, yöneticinin örgütsel konumundan çok toplumsal konumundan kaynaklanan erke dayanır.

örgütsel liderlik, işgörenlerin niteliklerine, örgütsel ortama ve işin gereklerine göre tarzını değiştirmeye elverişli canlılıktadır.

örgütsel liderliğin var olduğunun ve sürdürüldüğünün kanıtı örgütsel etkililiktir.

G.ÖNCÜ

örgütsel liderlik, işgörenlerin işten doyumlarıyla örgütsel amaçların gerçekleştirilmesini dengeleştirir.

örgütsel lider, kişisel ve yasal erkini birleştirerek birlikte kullanır.

örgütsel lider , atanmış olsa bile kendisini sürekli geliştirip yetiştirir.

G.ÖNCÜ
Yöneticinin örgütsel lider olabilmesi için ilişki davranışını, görev davranışı ile aynı düzeye çıkarması ve her ikisini dengede tutması gereklidir.
İlişki davranışları: Yöneticinin çevresini oluşturan çalışanlara yaptığı ruhsal destek; gösterilen yardımseverlik, sıcaklık, samimiyet, güven, dostluk, ilgi gibi yakınlıklar.

Görev devranışı:Yöneticinin amaçları gerçekleştirmek üzere hizmete/üretime verdiği önem

G.ÖNCÜ

Örgütsel lider. doğal liderin yaptığı gibi önceden konulmuş amacı, politikaları ve işlevleri değiştirmeye yetkili değildir.

Bu yüzden kendisinin ve işgörenlerin koymadığı örgütsel amaçları gerçekleştirerek örgütsel etkililiği sağlamak ve sürdürmek için doğal lidere göre daha üstün özelliklere sahip olması gerekir.

G.ÖNCÜ

Buna göre;

Ortalama olarak astlarından daha zeki ve yönetim konusunda astlarından daha yeterli olmalı,

Astları ile dostluğa dayalı bir iletişim ve ilişki kurabilmeli,

İletişim kanallarını açık tutmalı,

Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesine astlarından daha çok güdülenmiş olmalı,

Astlarının yeterliliklerini tanımalı, güçlerini değerlendirmeli,

G.ÖNCÜ

Takım ruhuna ayrıcalık tanımalı,
“Gerçekçi özgüvene” sahip olmalı ve güven vermeli
Bireye saygı duymalı, insan sevgisi ile yücelip ve yüceltmeli,

Başkalarının kişiliklerinin oturmasına yardım etmeli
Akılcılık ve erdem rotasında yol alabilmeli ve yol gösterebilmeli,
Vizyon sahibi olup, geliştirmeli ve vizyonunu paylaşarak yaşatabilmeli,

G.ÖNCÜ

Kendini göstermeli ve değişikliklere açık olmalı

İnsanların iyi yanlarını göz önüne almalı,

Çabaların doğruluğuna inanmaya özen göstermeli,

Model olmalı, başarılara özen göstermeli ve desteklemeli

Her zaman eğitime önem vermeli,

Yetkilendirmeli,

İhtiyaçların karşılanmasını teşvik etmeli,

Çalışan personel ve hedefler arasında bir bağ oluşturmalı,
G.ÖNCÜ

İlk harekete geçirici ve geliştirici olmalı,

Gücün çalışanlarla paylaşıldığı organizasyon biçimini savunmalı,

G.ÖNCÜ

Örgütsel liderlik türleri

1.Kurmaya yönelik liderlik (Örgütsel yapıyı oluşturma, mevcut yapıyı değişen koşullara uyarlama, amaç, strateji ve politika belirleme)

2.Geliştirmeye yönelik liderlik (Biçimsel yapıdaki eksiklikleri giderme, zamanla ortaya çıkacak kusurları düzeltme ve geliştirme)

3.İşletmeye yönelik liderlik (Örgütün işletilmesi için gereklidir. Orta ve alt kademe yöneticilerin bu tür liderlik göstermeleri beklenir.)

G.ÖNCÜ

OKUL YÖNETİCİLİĞİ VE EĞİTİM LİDERLİĞİ
Yönetici ve eğitim/öğretim lideri kimdir?

Her ikisinin rolleri arasında bir ilişki var mıdır?

Bir okul yöneticisi, etkili bir yönetici olmadan eğitim/öğretim lideri olabilir mi?

G.ÖNCÜ

Yönetici kısaca karar veren kişidir.

Yönetici, bir kuruluşun başında bulunan, emrinde personel çalıştıran, emir ve kumanda eden kişidir.

Yönetici üst düzeyde çalışan sevk ve idarecidir.

Yönetici yönetme çalışmalarını yürüten kişidir.

Yönetici üst düzeyde çalışan kişi olarak da tanımlanmaktadır.

Yönetici, cezalandırma, ödüllendirme, ve koruma görevlerini yapan kişidir.

5. YÖNETİCİ VE LİDER

G.ÖNCÜ

YÖNETİCİLER TİPLERE AYRILIR:

GENEL OLARAK

OTOKRATİK YÖNETİCİLER: Yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken, özellikle karar verirken, emrindekilerin görüş ve düşüncelerini sormaya ve uygulamaya yanaşmayan yönetici tipidir.

DEMOKRATİK YÖNETİCİLER: Genellikle emrindekilerin görüş ve düşüncelerini alan ve uygun gördüklerini uygulamaya sokmaktan çekinmeyen yöneticilerdir.

G.ÖNCÜ

BAŞKA BİR SINIFLANDIRMA

GENEL YÖNETİCİ, yönetim ile ilgili genel kuralları bilen ve işin tekniğine girmeyen yönetici tipidir.

TEKNİK YÖNETİCİ, genel kurallardan çok işin teknik yönlerine eğilen yönetici olarak anlaşılır.

RESMİ YÖNETİCİ, yasa veya kurallara uygun şekilde atanmak veya seçilmek suretiyle resmen görev almış olandır.

GELENEKSEL YÖNETİCİ, resmen görev almamış, yetki ve otoritesi geleneğe dayanan yönetici tipidir.

DOĞAL YÖNETİCİ ise, resmen bir göreve atanmadıkları gibi, yetki ve otoritesini geleneksel olarak da değil, kendi yetenekleri ile kazanmış olan yöneticidir.

G.ÖNCÜ

Yönetici ve Lider Arasındaki Farklılıklar

Yönetici düzeni korumaya çalışır, lider değişmeyle ilgilenir.

Yönetici yetkisini, lider etkisini kullanır.

Yönetici liste ve bütçe sahibidir, lider vizyon sahibidir.

Yönetici kontrol eder, lider motive eder.

Hiç yorum yok: